සම්බන්ධතා
සම්බන්ධතා
Anonim

ඔබට උදවු කිරීමට සහ ඔබගේ සියලු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමට අපි සැමවිටම සතුටු වන්නෙමු, අපි සෑම ඉල්ලීමක් ගැනම අවධානයෙන් සිටින අතර පැය 24 පුරාම ලබා ගත හැක.

වෙබ් අඩවිය:

answers-science.com

ඊමේල්:

සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න: [email protected]

ප්‍රචාරණ විමසීම්: [email protected]

පැතුම් සහ යෝජනා: [email protected]

ප්‍රකාශන හිමිකම: [email protected]

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි