පෘථිවියේ අක්ෂාංශයේ පරිධිය ගණනය කරන්නේ කෙසේද?
පෘථිවියේ අක්ෂාංශයේ පරිධිය ගණනය කරන්නේ කෙසේද?
Anonim

පරිධිය වල කවයක් r යනු 2πr ට සමාන වේ අරය. මත පොළොවේ, එම පරිධිය දී ඇති ගෝලයේ අක්ෂාංශ 2πr(cos θ) යනු θ වේ අක්ෂාංශ සහ r යනු පෘථිවියේ අරය සමකයේ.

එසේම, විවිධ අක්ෂාංශවල පෘථිවියේ පරිධිය කොපමණද?

ධ්‍රැවවල අක්ෂාංශ (90°):

අක්ෂාංශ 1° (1/360th පෘථිවි ධ්‍රැව පරිධියේ) වේ කිලෝමීටර 111.6939 කි (සැතපුම් 69.40337)
අක්ෂාංශ 1" (තත්පර 1) (1/3600th 1°) පමණි මීටර් 31.0261 කි (අඩි 101.792)
0.1" (1/10th දෙවන) අක්ෂාංශ (1/36000th 1°) පමණි මීටර් 3.10261 (අඩි 10.1792)

දෙවනුව, අංශක 40 අක්ෂාංශයේ දී පෘථිවියේ පරිධිය කොපමණ ද? පෘථිවි වට ප්‍රමාණය 40-deg උතුර = කිලෝමීටර් 30,600.

මීට අමතරව, අංශක 45 ක අක්ෂාංශයේ දී පෘථිවියේ පරිධිය කොපමණ ද?

සමකයේ විෂ්කම්භය පොළොවේ දළ වශයෙන් කිලෝමීටර් 12,760ක් පමණ වන අතර උතුරු සහ දක්ෂිණ ධ්‍රැව දෙක දෙසට ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. 12, 760/2Cos45 = 6380/√2. එබැවින්, ද පෘථිවියේ වට ප්‍රමාණය 45 කි°N = 2π6380/√2km, එය සමාන වේ: 28, 361.28km.

සමකයේ පෘථිවියේ පරිධිය කොපමණද?

එම මිනුම් භාවිතා කර පෘථිවියේ සමක පරිධිය 24,901 පමණ වේ. සැතපුම් (40, 075 කි.මී) කෙසේ වෙතත්, ධ්‍රැවයේ සිට ධ්‍රැවය දක්වා - මධ්‍යස්ථ පරිධිය - පෘථිවිය 24, 860 ක් පමණි. සැතපුම් (40, 008 කි.මී) අවට. ධ්‍රැව සමතලා වීම නිසා ඇති වන මෙම හැඩය ඕබ්ලේට් ගෝලාකාර ලෙස හැඳින්වේ.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි