ආලෝක සංඛ්යාතයේ වේගය කුමක්ද?
ආලෝක සංඛ්යාතයේ වේගය කුමක්ද?
Anonim

තරංග ආයාමය = ආලෝකයේ වේගය / සංඛ්යාතය = 3 x 108 m/s / 1.06 x 108 Hz = මීටර් 3 - අඩි 10 ක් පමණ.

ඒ හා සමානව, මිනිසුන් අසන්නේ, ආලෝක සංඛ්යාතය යනු කුමක්ද?

එම සංඛ්යාතය සාමාන්‍යයෙන් තත්පරයක ඕනෑම කාල පරතරයකදී අවකාශයේ ලක්ෂ්‍යයක් පසුකර යන තරංග සංඛ්‍යාව වේ. අපි එය තත්පරයකට චක්‍ර (තරංග) හෝ හර්ට්ස් ඒකක වලින් මනිමු. එම සංඛ්යාතය දෘශ්යමාන වේ ආලෝකය වර්ණය ලෙසින් හඳුන්වනු ලබන අතර, රතු ලෙස පෙනෙන හර්ට්ස් ට්‍රිලියන 430 සිට හර්ට්ස් ට්‍රිලියන 750 දක්වා, වයලට් ලෙස පෙනේ.

එලෙසම, සංඛ්‍යාතය වේගයක්ද? හි සම්බන්ධතාවය වේගය ශබ්දය, එහි සංඛ්යාතය, සහ තරංග ආයාමය සියලුම තරංග සඳහා සමාන වේ: vw = fλ, එහිදී vw වේ වේගය ශබ්දය, f යනු එහි සංඛ්යාතය, සහ λ යනු එහි තරංග ආයාමයයි.

ඒ හා සමානව, ඔබ අසනු ඇත, වේගය සහ සංඛ්යාතය අතර සම්බන්ධය කුමක්ද?

රැල්ල වේගය තරංගයක් තත්පරයකට ගමන් කරන මීටර ගණන වැනි දී ඇති කාලය තුළ ගමන් කරන දුර වේ. රැල්ල වේගය තරංග ආයාමයට සහ තරංගයට සම්බන්ධ වේ සංඛ්යාතය සමීකරණය මගින්: වේගය = තරංග ආයාමය x සංඛ්යාතය. තරංගය ගණනය කිරීම සඳහා මෙම සමීකරණය භාවිතා කළ හැකිය වේගය විට තරංග ආයාමය සහ සංඛ්යාතය දැන සිටිති.

ආලෝකයේ වේගය මැක් කීයක් ද?

එය මුහුදු මට්ටමේ වාතය යැයි උපකල්පනය කරයි වේගය ශබ්දයේ වේගය 1225 කි.මී ආලෝකයේ වේගය 299,709 kps වේ. මෙය සිදු කරයි ආලෝකයේ වේගය Mach 880, 777.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි