තත්පරයකට ලීටර් කීයක් තිබේද?
තත්පරයකට ලීටර් කීයක් තිබේද?
Anonim

1 ඝන මීටර් /දෙවැනි 1000 ට සමාන වේලීටර් එක් දෙවැනි.

මෙය සැලකිල්ලට ගනිමින්, Cumec එකක ලීටර් කීයක් තිබේද?

ඔබට මෙම මෙවලම ප්‍රයෝජනවත් යැයි හැඟේ නම් කරුණාකර බෙදා ගන්න:

පරිවර්තන වගුව
තත්පරයට ලීටර් 10 සිට Cumecs = 0.01 තත්පරයට ලීටර් 800 සිට Cumecs = 0.8
තත්පරයට ලීටර් 20 සිට Cumecs = 0.02 තත්පරයට ලීටර් 900 සිට Cumecs = 0.9
තත්පරයට ලීටර් 30 සිට Cumecs = 0.03 තත්පරයට ලීටර් 1,000 සිට Cumecs දක්වා = 1

දෙවනුව, ජලය Cumec යනු කුමක්ද? තත්පරයකට ඝන මීටරයක් ​​(මී3s1, එම්3/s, cumecs හෝ ඇමරිකානු ඉංග්‍රීසියෙන් තත්පරයට ඝන මීටරය) යනු පරිමාමිතික ප්‍රවාහ අනුපාතයේ ව්‍යුත්පන්න SI ඒකකයක් වන අතර එය සෑම තත්පරයකම හුවමාරු වන හෝ චලනය වන දිග මීටර් එකක (~39.37 අඟල්) පැති සහිත ස්ටීරේ ඕකියුබ් එකකට සමාන වේ.

එවිට වර්ග මීටරයක ලීටර් කීයක් තිබේද?

ලීටර් සිට වර්ග මීටරය දක්වා කැල්ක්යුලේටරය

ලීටර් 1 = මීටර් 0.012 ලීටර් 1000
ලීටර් 5 = මීටර් 0.02922 ලීටර් 11180.3399
ලීටර් 6 = මීටර් 0.0332 ලීටර් 14696.9385
ලීටර් 7 = මීටර් 0.03662 ලීටර් 18520.2592
ලීටර් 8 = මීටර් 0.042 ලීටර් 22627.417 කි

වතුර කියුසෙක් 1ක් කීයද?

1 අඩි = 30.48 සෙ.මී. එබැවින්, ප්‍රශ්නයේ දී ප්‍රවාහ අනුපාතයේ අගය සමාන වේ 1 කියුසෙක්, එනම් ප්රවාහ අනුපාතය තත්පරයට ලීටර් 28.317 කි. කියුසෙක් මූලික ඒකකයක් නොවේ.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි