ඔක්සිකාරක උපද්‍රව සංකේතයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ඔක්සිකාරක උපද්‍රව සංකේතයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
Anonim

ඔක්සිකරණය. වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ තාපජ ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ සූදානම සඳහා වර්ගීකරණයකි. කලින් ආදේශ කරයි සංකේතය සඳහා ඔක්සිකරණය. එම සංකේතය රවුමකට උඩින් දැල්ලකි.

සරලව එසේ නම්, එක් එක් උපද්‍රව සංකේතයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

උපද්රව සංකේත හෝ අනතුරු ඇඟවීම සංකේත වේ හඳුනාගත හැකි ය සංකේත ගැන අනතුරු ඇඟවීමට නිර්මාණය කර ඇත අනතුරුදායක හෝ විද්‍යුත් ධාරා, විෂ ද්‍රව්‍ය සහ විකිරණශීලිත්වය ඇතුළු භයානක ද්‍රව්‍ය, ස්ථාන හෝ වස්තූන්. ප්රයෝජනය උපද්‍රව සංකේත වේ බොහෝ විට නීතිය මගින් නියාමනය කරනු ලබන අතර ප්රමිති සංවිධාන විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.

හිස් කබල සහ හරස් අස්ථි උපද්‍රව සංකේතයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? හිස් කබල සහ හරස් අස්ථි a සහිත ද්‍රව්‍ය අනතුර උග්ර විෂ සහිත මෙය ඇති වනු ඇත සංකේතය ඔවුන්ගේ රසායනික ලේබලය මත. උග්ර විෂ සහිත යන්නෙන් අදහස් වේ රසායනිකයේ එක් මාත්‍රාවකට නිරාවරණය විය හැකි බව විෂ සහිත හෝ ආශ්වාස කළහොත් හෝ ගිල දැමුවහොත් හෝ සම සමඟ ස්පර්ශ වුවහොත් මාරාන්තික වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන්, හානිකර සඳහා සංකේතය කුමක්ද?

හිස් කබල සහ හරස් අස්ථි: ක්ෂණික හා දැඩි ලෙස ඇති විෂ සහ අධික සාන්ද්‍ර අම්ල වැනි ද්‍රව්‍ය විෂ සහිත බලපෑම (උග්ර විෂ වීම).

අන්තරායකාරී සංකේත 9 මොනවාද?

අර තියෙන්නේ උපද්රව සංකේත රසායනික ද්රව්ය සහ ද්රව්ය සඳහා ලබා දී ඇත අනතුරුදායක සෞඛ්යයට.

පරිසරයට අනතුරුදායකයි

  • පුපුරණ ද්රව්ය.
  • දැවෙන සුළුය.
  • ඔක්සිකරණය.
  • පීඩනය යටතේ වායුව.
  • විඛාදනයට ලක්වන.
  • විෂ සහිතයි.
  • සෞඛ්ය අනතුරු.
  • බරපතල සෞඛ්ය අනතුරු.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි